Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Dokumenty

Dokumenty

Jedným zo závažných dokumentov potrebných pre ďalší rozvoj miest a obcí vo všetkých oblastiach s perspektívou minimálne na 7 rokov je tzv. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR). Jeho dôležitosť a potreba je ustanovená v zákone č. 503/ 2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ako súčasť systému regionálneho plánovania a na jeho základe sa bude realizovať podpora regionálneho rozvoja zo zdrojov EÚ. PHSR je preto jedným z najdôležitejších dokumentov pre predkladanie žiadostí o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných verejných zdrojov, nielen pre mestá a obce, ale aj pre podnikateľské subjekty a samotných občanov.
 
Združeniu miest a obcí myjavského regiónu (ďalej len ZMOMR) bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja schválený v roku 2006 nenávratný finančný príspevok vo výške 475 000,- Sk (75 % finančných prostriedkov je z EÚ a 15% zo štátneho rozpočtu). A tak ZMOMR v spolupráci s oddelením regionálneho rozvoja Mesta Myjava a zmluvnými partnermi začalo v apríli minulého roku pracovať na tvorbe tohoto projektu, ktorého výstupom je 14 PHSR. Tie boli dňa 18.3.2008 na zasadnutí Združenia odovzdané starostom všetkých štrnástich zainteresovaných obcí. Následne prebiehalo schvaľovanie dokumentu v obecných zastupiteľstvách jednotlivých obcí. Tieto dokumenty budú základom koordinovaných a cieľavedomých rozvojových aktivít pre obce ZMOMR. Do projektu boli zapojené nasledovné obce: Brestovec, Bukovec, Hrašné, Chvojnica, Jablonka, Kostolné, Košariská, Podkylava, Polianka Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava a Vrbovce. Hlavným poslaním celého projektu je prispieť k zachovaniu a rozvoju života na kopaniciach.
 
Stratégia rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja je spracovaná podľa jednotlivých oblastí, prioritnosť týchto oblastí vo vzťahu ku kopaničiarskemu regiónu je vyjadrená v rozvojových stratégiách myjavského regiónu.
 
Oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka napríklad nie je špecifikovaná v programe TSK pre jednotlivé regióny, a tak stratégia obcí myjavského regiónu bude reflektovať priority a kľúčové opatrenia, ale adresne v súlade so špecifickými rozvojovými potrebami vlastného regiónu a jednotlivých obcí.
 
Z hľadiska rozvoja vidieka sa napríklad rozvoj agroturistiky nedostáva na popredné miesto, a pritom pre tento kopaničiarsky región je to jedna z kľúčových možností rozvoja. Poznajúc túto disparitu budeme v procese negociácie PHSR obcí myjavského regiónu s TSK tieto skutočnosti riešiť. Spoločne s TSK kladený dôraz na informovanosť a vzdelanosť v oblasti rozvoja vidieka je i toto prioritnou úlohou v PHSR obcí myjavského regiónu.
 
Rozvojová stratégia myjavského regiónu je postavená na samostatných programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja - praktických a realizovateľných dokumentov, ktoré sú základom koordinovaných a cieľavedomých rozvojových aktivít každej obce. Tento zámer je predpokladom pre vyvážený rozvoj prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. Hlavným cieľom je zlepšenie miestnej hmotnej a nehmotnej (kultúrnej) infraštruktúry na dedinách, ktoré podporí vidiecke podnikanie a poskytne základné služby vidieckemu obyvateľstvu a návštevníkom vidieka. Celkovým cieľom je prispieť k zachovaniu a rozvoju života na kopaniciach. Tento hlavný cieľ pozostáva zo špecifických cieľov:
1. Zlepšenie stavu a ochrana životného prostredia,
2. zvýšenie kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia i v oblasti výstavby a bývania,
3. Podpora rozvoja podnikania a služieb cestovného ruchu,
4. Zvýšenie kvality služieb a rozvoj kultúrneho a spoločenského života
 
Ciele rozvojovej stratégie sa dosiahnu jednotlivými čiastkovými opatreniami, v rámci ktorých sú naplánované určité aktivity. Tieto aktivity budú napĺňané realizáciou projektov navrhnutých vo finančných plánoch, ktoré sú v zhode s poskytovaním financií pre podporu investícií, ktoré prispejú k integrovanému rozvoju vidieka. Toto prispeje k renovácii a rozvoju dedín v kultúrno-historickom význame a rovnako k zachovaniu hodnoty dedičstva vidieka.
 
Rozvojová stratégia bude otvorená pre priebežnú aktualizáciu, ktorá bude metodologicky predurčená, aby sa zabránilo v živelnom upravovaní strategického dokumentu obce, čo by znamenalo opäť návrat k stagnácii z hľadiska uplatňovania princípu koncepčnosti.
 
Rozvojová stratégia ako nástroj na zvýšenie životnej úrovne obyvateľov je zárukou pre mobilizáciu rozvojového potenciálu obce, pretože sa pripravovala pod vedením v priamej a nevyhnutnej spolupráci nielen so samosprávnymi orgánmi obce ale so všetkými obyvateľmi obce - jej intelektuálnym potenciálom.
 
 
Prílohy na stiahnutie: