Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Projekty

Spoločná turistická informačná kancelária pre kopaničiarsky a horňácky región v Myjave

 

Združenie miest a obcí myjavského regiónu ako vedúci partner podpísalo dňa 27.7. 2009 z Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 40 863,90 EUR (1 231 065,90 Sk). Tieto zdroje sú poskytnuté Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a zo štátneho rozpočtu SR. Predmetom finančnej podpory je projekt „Zriadenie spoločnej informačnej kancelárie pre kopaničiarsky a horňácky región - 1. česko-slovenská informačná“. Hlavným cezhraničným partnerom tohto projektu je Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko (10 obcí v okolí Velkej nad Veličkou) a hlavným cieľom projektu je zvýšenie domácej a zahraničnej návštevnosti prihraničných regiónov myjavských kopaníc a Horňácka vytvorením spoločného informačného systému turizmu v priestoroch KD Samka Dudíka v Myjave. Ďalej je to zvýšenie ekonomického významu turizmu prostredníctvom cielenej informovanosti o turistických atrakciách a prírodných krásach kopaničiarskeho a horňáckeho regiónu a spoločná propagácia kultúrnych tradícií a významných spoločenských a športových aktivít podporujúcich súdržnosť a atraktívnosť prihraničného regiónu. Na projekte sa teda spoločne finančne podieľajú obaja partneri projektu i štátny rozpočet Českej republiky a celkové oprávnené náklady projektu sú spolu 43 962 EUR (1 324 399,20 Sk). Práce na výrobe spoločných propagačných materiálov (mapy, brožúry, kalendár podujatí, bulletiny) sa začali ešte v máji a stavebné práce v júni roku 2009. Fyzická realizácia projektu bola ukončená koncom septembra 2009.

 

 

 

PHSR obcí Myjavského regiónu

Podporené z: Operačný program základná infraštruktúra
Opatrenie: 3.4 Renovácia a rozvoj obcí
Celý názov projektu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Myjavského regiónu
Žiadateľ: Združenie miest a obcí myjavského regiónu
Dátum začatia realizácie projektu : 29. 1. 2007
Dátum ukončenia realizácie projektu: 30. 04. 2008
Celkové oprávnené náklady projektu: 475 000 Sk
 
Zdroje financovania:
ERDF:
338 437,50 Sk
Štátny rozpočet SR: 112 812,50 Sk
Združenie miest a obcí myjavského regiónu:
      23 750 Sk
      3 500 Sk – neoprávnené náklady projektu

 

Ciele, opis a charakteristika projektu:
Jedným zo závažných dokumentov potrebných pre ďalší rozvoj miest a obcí vo všetkých oblastiach s perspektívou minimálne na 7 rokov je tzv. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR). Jeho dôležitosť a potreba je ustanovená v zákone č. 503/ 2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ako súčasť systému regionálneho plánovania a na jeho základe sa bude realizovať podpora regionálneho rozvoja zo zdrojov EÚ. PHSR je preto jedným z najdôležitejších dokumentov pre predkladanie žiadostí o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných verejných zdrojov, nielen pre mestá a obce, ale aj pre podnikateľské subjekty a samotných občanov. Výstupom tohto projektu je 14 PHSR, ktoré budú základom koordinovaných a cieľavedomých rozvojových aktivít pre jednotlivé obce ZMO MR. Hlavným poslaním celého projektu je prispieť k zachovaniu a rozvoju života na kopaniciach.

 

 „Priblížme si tradície našich predkov“

Podporené z: Operačný program Cezhaničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007-2013

Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného  regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradície

Kód pre oblasť prioritnej témy: 58 Ochrana zachovanie kultúrne dedičstva

Partneri projektu: MAS Horňácko a Ostrožsko, obec Ostrata a mesto Morkovice- Slížany

Celkové oprávnené náklady projektu: 96 847,20€

 

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je priblíženie remesiel a zvykov našich predkov širokej verejnosti. Realizácia projektu, by mala prispieť k inovatívnym spôsobom ich zachovaniu pre ďalšie generácie a posilneniu cezhraničnej spolupráce prostredníctvom týchto podujatí.

Špecifické ciele projektu

.Propagácia a šírenie tradícií kopaničiarskeho, zlínskeho regiónu a Ostrožska

• Zvýšenie záujmu o tieto regióny

• Zvýšenie návštevnosti daných podujatí

• Zachovanie tradícií a ľudovej kultúry vybraných regiónov

• Využitie potenciálu regiónu pre zvýšenie jeho ekonomického významu v cezhraničnom regióne

• Posilnenie vzájomnej spolupráce vytváraním spol. produktov ľudovej kultúry a tradičných remesiel

• Zdôraznenie rozmanitosti zvykoslovia remesiel na kopaniciach a vzájomné prepojenie týchto podujatí