Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Náboženstvo

Duchovný život v meste Myjava
 

V meste Myjava sú zastúpené dve základné cirkvi a to:

  • Evanjelická cirkev

  • Rímsko-katolícka cirkev


Evanjelický cirkevný zbor v Myjave 
 

Ev. a. v. cirkevný zbor v Myjave patrí od svojho založenia, ktoré je totožné so založením mesta Myjavy k najväčším cirkevným zborom nielen terajšieho Myjavského seniorátu, ale i celej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Počtom duší okolo 6.000 členov, bývajúcich v meste Myjava ako i vo všetkých 112 usadlostiach kopaníc, ktoré pôvodne tvorili tzv. Veľkú Myjavu. 

V zbore sú rôzne duchovné aktivity detí, dorastu, spoločenstiev evanjelickej mládeže i dospelých ako napríklad detské besiedky v meste i na kopaniciach, stretnutia ČAMP (čulí a mladí priatelia – väčšinou nepokrstené deti z tzv. sekularizovaných rodín), náboženská výchova na všetkých ZŠ i SŠ mesta, stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže, rôzne vnútromisijné podujatia, napr: Pro Christ, ekumenická Kresťanská akadémia, koncerty vážnej hudby v kostole a iné. 
 

Zbor má Cirkevné centrum voľného času, ktoré je orientované na školské aktivity detí a mládeže vo voľnom čase, počas školského roka a prázdnin. 

Čulý cirkevný život teda prebieha ako v meste, kde je sídlo cirkevného zboru, tak i vo všetkých kopaniciach združených okolo Zborových domov v Brestovci, Strarej Myjave, Poriadí, Rudníku, Jablonke a Polianke.

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Myjava
www.fara.sk/myjava 

     Spoločenstvo katolíkov tvorí na Myjave asi 14% minoritu.Väčšina z nich sa na Myjavu prisťahovala v priebehu 20. storočia z rôznych častí Slovenska či Moravy. Sú tu však aj starobylé katolícke rodiny, ktorých myjavské korene siahajú až do 18. storočia.

     Veriaci, napriek rôznorodosti v pôvode a tradíciách, tvoria živú komunitu v rámci farského spoločenstva. Prejavuje sa to v aktívnej účasti na bohoslužbách, v aktivitách detí, mládeže a dospelých i v rámci vzťahov jednotlivcov a rodín.

Sväté omše obohacujú svojou činnosťou tri spevokoly:

  • spevokol dospelých, vedený pánom Jozefom Molekom, spieva najmä pri významnejších sviatkoch a slávnostiach

  • mládežnícky spevokol, ktorého aktivita je podmienená prítomnosťou študentov, ktorí sú cez týždeň mimo Myjavy a spieva častejšie v nedele

  • detský spevokol, ktorý spieva v stredu pri detských svätých omšiach


     Náboženské aktivity veriacich majú svoj základ v malých spoločenstvách, či skupinkách. Takto existujú stretnutia mládeže i stretnutia detí, modlitbové spoločenstvá matiek, spoločné aktivity rodín a podobne. V týchto malých spoločenstvách je základ pre ďalší rozvoj celej farnosti.

     Takým tradičným podujatím katolíkov je napríklad „Kresťanský ples“ vo fašiangovom období, ktorý už s viacročnou pravidelnosťou myjavskí katolíci organizujú. Mládež ho vždy spestruje kultúrnym programom. Obľúbenou akciou je aj karneval pre deti. V období letných prázdnin zasa farnosť organizuje tábor pre deti i mládežnícke prázdninové výlety. Každý rok najmenších členov farnosti navštevuje v kostole svätý Mikuláš.

     Niekoľkoročnou tradíciou je organizovanie „Adventného koláča“ či v posledných rokoch "Adventného venca", kedy deti za pomoci rodičov upečú koláče, medovníky a suché zákusky. Tie potom na námestí za dobrovoľný príspevok ponúkajú okoloidúcim v čase predvianočných nákupov. Posledné dva roky akciu doprevádzalo viazanie adventného venca, ktorý bol potom symbolicky odovzdaný primátorovi mesta Myjava. Podujatie doprevádza mládež spevom adventne ladených piesní. Výťažok z predaja koláčov je zameraný na charitatívny cieľ, napr. na detskú onkológiu, pre trpiace deti v krajinách tretieho sveta a pod.

     Na Vianoce je zaužívanou tradíciou „jasličková slávnosť“, kde najprv deti vystúpia s vianočnými piesňami a básničkami a potom deti i mládežníci zahrajú divadielko s vianočnou tématikou.

     Samostatne treba spomenúť „Kresťanskú akadémiu v Myjave“, ktorá sa uskutočňuje na ekumenickej báze v spolupráci s Evanjelickou cirkvou. Jej iniciátorom bol v roku 1994 RNDr. Ing. Josef Janošek, ktorý je zároveň aj jej hybnou silou. Jedná sa o projekt laického vzdelávania, ktorý si kladie za cieľ podieľať sa na výchove k silnému a aktuálnemu kresťanskému povedomiu a súčasne pomáhať pestovať dobré vzájomné vzťahy medzi veriacimi obidvoch cirkví v meste. Účasť na podujatiach Akadémie je závislá od ponúkanej témy. Pohybuje sa od 80 do 150 účastníkov. S maximálnym záujmom sa stretla prednáška RNDr. Jiřího Grygara CSc., astronóma Českej akadémie vied Praha, ktorej sa 23. 5. 1997 zúčastnilo asi 540 ľudí.

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Turá Lúka

     Malý počet katolíckych veriacich bol príčinou, že od r. 1929 tam nebol ustanovený katolícky farár a farnosť je spravovaná z Myjavy. Keďže obec sa stala súčasťou mesta Myjavy, náboženský život a aktivity turolúckych katolíkov sa orientujú na farské spoločenstvo v Myjave.