Domov Mapa stránnky Kontakt
 
    Pamiatky

 Virtuálna prehliadka SK EN DE

Brezová pod Bradlom

- Pamätník bojov za slobodu v revolučných a vojnových rokoch 1848/49, 1914 - 18 a 1944/45. V sarkofágu je pochovaný aj arch. Dušan Jurkovič. Pomník, umiestnený v strede miestneho cintorína, je postavený v tvare pyramídy z travertínu a na stranách má textové tabule tvaru päťuholníka. Odhalený bol v r.1948

- Náhrobník Samuela Jurkoviča - učiteľa, národného buditeľa a zakladateľa Gazdovského spolku v r. 1845 nachádzajúci sa takisto na cintoríne

- Mohyla M.R.Štefánika na Bradle - vybudovaná z travertínových blokov. Skladá sa z troch častí - dvoch terás stupňovite nad sebou, nad ktorými je vlastná náhrobná stavba - mierne skosený štvorcový blok architektonicky spevnený rohmi. Najvýraznejšie dielo nár. umelca arch. Dušana Jurkoviča, slávnostne odhalené v r. 1928. Obnovené a slávnostne sprístupnené verejnosti znovu v r. 1996. Miesto každoročných pietnych osláv pri príležitosti smrti generála M.R.Štefánika - astronóma, politika a diplomata, najvýznamnejšej osobnosti v moderných dejinách slovenského národa.

- Rímsko-katolícky kostol sv. Trojice s opevnením - renesančný kostol na Bradlianskej ulici postavený v r.1590. Interiér má cenný rokokový inventár

- Pomník Jána Husa - má tvar pylónu, na ktorého vrchu je umiestnená busta J. Husa a tvar zlomeného kríža. Zo všetkých štyroch strán sú textové tabule. Autorom je František Fabiánek, odhalený bol v r. 1922. Nachádza sa v parku na Hurbanovej ulici.

- Pomník J.M. Hurbana – umiestnený na Hurbanovej ulici a venovaný národnému buditeľovi a spisovateľovi, významnej osobnosti rokov 1848 - 49. Autori J. Sládek a F. Matoška, odhalený bol v r. 1933.

- Remeselnícky dom - typický remeselnícky dom na Hurbanovej ulici, charakteristický pre túto v minulosti remeselnícku obec. Objekt znehodnotený brizolitovou omietkou, pôvodné 2 okná na čelnej fasáde boli zmenené na jedno trojdielne.

- Evanjelický kostol a.v. - neoklasicistický kostol z roku 1873 na Piešťanskej ulici

- Pamätná tabuľa J.P. Lešku – umiestnená na fare na Piešťanskej ulici, kde ako evanjelický farár pôsobil Ján Pravoslav Leška - národný buditeľ, básnik, chýrny kazateľ
 

-Dom Hurbanovcov s pamätnou tabuľou - pamätný dom na Štefánikovom námestí, v ktorom sa 25.a 28. apríla 1848 zišla Národná rada pod vedením Jozefa Miroslava Hurbana

- Pamätník povstania v r. 1848 - umiestnený je na dlhom betónovom základe. Autorom je ak. sochár V. Baïura. Odhalený bol v r. 1970

- Pomník hurbanovských bojov - pripomína boje v Slovenskom povstaní dňa 22.9.1848. Má tvar pyramídy a zhotovený je z prírodného kameňa. Na prednej strane je vsadená biela mramorová doska s nápisom. Autor je Ing.arch. D.Jurkovič. Nachádza sa na Bukovskej ceste

- Pamätník S. Jurkoviča - pylón symbolizujúci motív rodinného krbu zhotovený v kombinácii dreva a kameňa. Obložený je ryolitom. Autormi sú arch. Karol Kattoš a ak. sochárka Erna Masarovičová, odhalený bol v r.1996

- Pamätník dr. Jánovi Papánkovi - diplomatovi, politikovi, spolutvorcovi Charty OSN. Skladá sa z dvoch betónových stľpov v naznačenom tvare venca a ovinutými bronzovými vavrínovými vetvičkami. Autor akad. sochár doc. Ján Hoffstädter, odhalený v r.1996

- Pamätník dr. Štefanovi Osuskému - diplomatovi a národovcovi. Odhalený v r.1999

Brestovec

- Pamätná tabuľa - tabuľa pri vstupe do tunela M. R. Štefánika (dĺžka 2987m) na počesť tých, ktorí pri jeho stavbe zahynuli.

- Pomník padlým – vystavený pri požiarnej zbrojnici na počesť padlých rumunských vojakov

Bukovec

- Rímsko-katolícky kostol – situovaný v strede obce, pochádza zo 17. storočia 
 

- Kamenná zvonica - v strede obce, oproti rímsko-katolíckemu kostolu

- Evanjelický kostol a.v. – kostol postavený v klasicistickom štýle v r.1824 až 1829

- Pomník padlým - pomník padlým v I. sv. vojne pri evanjelickom kostole

- Pomník padlým - pomník padlým partizánom z kameniny je umiestnený v osade u Rafčíkov pri ceste v železnej ohrádke. Na čelnej strane je mramorová tabuľa z nápisom

- Pamätná tabuľa J. Bodnárovi a V. Royovi – tabuľa oproti evanjelickému kostolu venovaná pamiatke pôsobenia kňazov Júliusa Bodnára - historika a Vladimíra Roya – básnika

Chvojnica

- Baptistický kostol – v osade u Noštákov, postavený v r.1895

Jablonka

- Pamätná tabuľa - tabuľa na budove Kultúrneho domu venovaná padlým v II. sv. vojne. V hornej časti je mosadzný reliéf.

Košariská

- Evanjelický kostol

- Pamätná fara, pamätná tabuľa M. R. Štefánika - rodný dom významného vedca, politika a diplomata s expozíciou Múzea M.R. Štefánika. Nachádza sa pri evanjelickom kostole

- Pamätná tabuľa M. R. Štefánika - pred základnou školou, čiže na mieste, kde stála škola, do ktorej chodil M. R. Štefánik

- Hrob P. Štefánika a A. Štefánikovej - hrob rodičov M. R. Štefánika - Pavla Štefánika, prvého kňaza košarisko-priepasňanskej evanjelickej cirkvi a.v. a Albertíny Štefánikovej rodenej Jurenkovej

- Pomník sovietskym partizánom - hrob sovietskych partizánov s pomníkom v Lopúšskej doline

- Pamätník padlých - pamätník obetiam I. svetovej vojny medzi evanjelickým kostolom a cintorínom

- Pamätník padlých - pamätník obetiam II.svetovej vojny v parku pri evanjelickom kostole

Krajné

- Rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela s opevnením - renesančný kostol z r. 1595, zbarokizovaný v polovici 18.storočia

- Evanjelický kostol a.v.

- Zvonica - štvorcová jednoduchá zvonica z 19.storočia

- Pamätná tabuľa na fare evanjelického kostola - pamätná tabuľa venovaná významným osobnostiam: Viliam Šulek, Ján Boor, Michal Bodický, Vladimír Roy a Štefan Krčméry

- Pamätník padlých - pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny nachádzajúci sa v strede obce, pri obecnom úrade

Myjava

- Rímsko-katolícky kostol - barokový kostol postavený v r.1701

- Evanjelický kostol a.v. a pamätná tabuľa D. Krmana - tolerančný kostol postavený v r.1786. Čierna mramorová textová tabuľa vsadená do steny venovaná Danielovi Krmanovi - publicistovi, historikovi, superintendentovi na Myjave, ktorý zomrel v žalári pre evanjelickú vieru.

- Kolényovej dom a pamätná tabuľa - pamätný dom hlavného stanu hurbanovcov a sídla SNR v rokoch 1848 – 49 a pamätná tabuľa hurbanovcov. Sú súčasťou areálu Múzea SNR.

- Bradáčov dom - ľudový pamätný dom I. Hurbanovcom - súčasť areálu múzea SNR

- Kavčiakov dom - ľudový pamätný dom II. Hurbanovcom - súčasť areálu múzea SNR
 

- Pamätník M.R. Štefánika - pamätník významnému vedcovi, diplomatovi a politikovi. Významné dielo kubizmu z r.1921 nachádzajúce sa v centre mesta vedľa evanjelického kostola

- Rímsko-katolícky kostol – v miestnej časti Turá Lúka

- Evanjelický kostol a.v. – v miestnej časti Turá Lúka

- Pomník popraveným evanjelikom - v miestnej časti Turá Lúka - Na Hrajkoch

- Pamätný dom Dušana Jurkoviča - rodný dom národného umelca a architekta

Polianka

- Pamätná tabuľa Michala Kutku – národovca, ktorý padol v I.sv. vojne. Odhalená bola v r. 1925.

Poriadie

- Pomník v chotári pri ceste - venovaný pamiatke boja myjavského ľudu v povstaní pod vedením Štúrovcov v roku 1848.

- Pamätník U Klasovitých - venovaný pamiatke boja myjavského ľudu v povstaní pod vedením Štúrovcov v roku 1848.

Priepasné

- Pamätník prenasledovaným evanjelikom v osade U Mosnáčkov - označuje miesto, na ktorom sa v dobe prenasledovania schádzali evanjelici k tajným modlitbám

Stará Myjava

- Pamätník venovaný partizánom Dibrovovej skupiny bojujúcej v tejto oblasti. V okolí sa nachádzajú partizánske bunkre (zemľanky) Krivosudy.

Vrbovce

- Rímsko-katolícky kostol sv. Alžbeta - renesančný kostol z r. 1590

- Evanjelický kostol a.v

- Pamätná tabuľa na r.k. kostole venovaná pamiatke E. Šándorfiho - lekára, novinára a národného buditeľa. Odhalená v r.1940.

- Pamätná tabuľa na priečelí Kultúrneho domu venovaná pamiatke významných rodákov obce a dejateľov, ktorí tu pôsobili.

- Žurkuv mlyn - vodný mlyn v osade Záhrady - jedna z mála zachovaných pamiatok svojho druhu v regióne

- Pamätník roku 1848 - venovaný pamiatke boja kopaničiarskeho ľudu v povstaní v roku 1848

- Pamätník padlým v I. a II. sv. vojne - pred r.k. kostolom

- Hrob J. Hrebendovej - zdravotníckej a osvetovej pracovníčky, ktorá opatrovala pečať? a zástavu SNR v roku 1848
 

 

 Virtuálna prehliadka